Kapcsolat

GRAWE Életbiztosító Zrt.
1124 Budapest
Jagelló út 20/A.

+36 1 202 1211 +36 1 355 5530 E-mail: info@grawe.hu
Inhalt:

Adatvédelmi információk

 
 

A GRAWE Életbiztosító Zrt. az alábbiak szerint nyújt tájékoztatást a Társaságunkkal megkötött biztosítási szerződésből fakadó személyes adatok feldolgozásáról a vonatkozó jogszabályok, így különösen a 2018. május 25-én hatályba lépő - természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 – általános (európai) adatvédelmi rendelet (EU adatvédelmi rendelet) alapján.

A szerződésből, illetve a szerződéskötést megelőző dokumentumokból fakadó (szerződőre vagy a szerződés egyéb érintettjeire vonatkozó) személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük, így különösen az igényfelmérés, a tanácsadás és szerződéskötés során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, melyeket a biztosítási szerződések megkötésére, feldolgozására, illetve a biztosítási szerződésből fakadó igények (biztosítási események) zavartalan kielégítésre használunk fel. A személyes adatok feldolgozása az EU adatvédelmi rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény és valamennyi adatvédelmi előírást tartalmazó jogszabályi elvárás maradéktalan betartása mellett történik.

Az EU adatvédelmi rendelet értelmében Társaságunk felelős a személyes adatainak kezeléséért:

GRAWE Életbiztosító Zrt.

Székhely:                               7630 Pécs, Kastély utca 2. A-B. épület

Budapesti igazgatóság:        1124 Budapest, Jagelló út 20/A

Tel. / Fax:                               +36-1 202-12-11 / +36-1 355-55-30

E-mail elérhetőség:               info@grawe.hu

Adatvédelmi tisztviselő:       dr. Dobner András Lajos

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal 2018. május 25-től a GRAWE Életbiztosító Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez. Postai úton küldött küldeményét a fenti címek egyikére szíveskedjen elküldeni, s a küldeményen címzett személyként az „Adatvédelmi tisztviselőt” tüntesse fel. Amennyiben küldeményét elektronikus úton kívánja eljuttatni, kérjük azt az

adatvedelem@grawe.at

elektronikus levél címre küldje meg.

Tájékoztatjuk, hogy az EU adatvédelmi rendelet a „személyes adat” azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az érintetteket megillető jogok a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbiak:

Hozzáférés: az érintett jogosult arra, hogy a GRAWE Életbiztosító Zrt.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, továbbá jogosult arra is, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon;

Helyesbítés – az érintett jogosult arra, hogy a GRAWE Életbiztosító Zrt.-től személyes adatainak a helyesbítését vagy kiegészítését kérje, ha azok pontatlanok vagy hiányosak;

Törlés – az érintett kérheti személyes adatainak a törlését, amennyiben a felsorolt indokok egyike fennáll;

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Társaságunk gyűjtötte vagy kezelte;
az érintett az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincsen más jogszabályi alapja;
az érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, ideértve a jogos érdekre alapított profilalkotást is, valamint nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy abban az esetben, ha az érintett adatainak a kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az érintett tiltakozik adatainak ilyen célból történő kezelése ellen, beleértve a profilalkotást is amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat a GRAWE Életbiztosító Zrt. részéről alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére az EU adatvédelmi Rendeletben hivatkozott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Korlátozás – az érintett kérheti, hogy a GRAWE Életbiztosító Zrt. korlátozza személyes adatainak a kezelését, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra szorítkozik, amely lehetővé teszi, hogy a GRAWE Életbiztosító Zrt. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
jogellenes az adatkezelés és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
a GRAWE Életbiztosító Zrt-nek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a GRAWE Életbiztosító Zrt. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatóság – az érintett kérheti, hogy a GRAWE Életbiztosító Zrt. az érintett adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa, és/vagy arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintett tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A hozzájárulás visszavonása – Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, akkor az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni.

Az adatkezelés területén felmerült esetleges panaszával közvetlenül fordulhat Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjéhez a fenti elérhetőségeken. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelési tevékenység a jogszabályi rendelkezésekbe, így különösen az EU adatvédelmi rendeletbe ütközik, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

Telefon: 06 1 391 1400

Telefax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

A GRAWE Életbiztosító Zrt. Adatkezelési tájékoztatóját ide kattintva ismerhetik meg.