Ugrás a tartalomra
Adatvédelmi információk

A GRAWE Életbiztosító Zrt. az alábbiak szerint nyújt tájékoztatást a Társaságunkkal megkötött biztosítási szerződésből fakadó személyes adatok feldolgozásáról a vonatkozó jogszabályok, így különösen a 2018. május 25-én hatályba lépő - természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 – általános (európai) adatvédelmi rendelet (EU adatvédelmi rendelet) alapján.

A szerződésből, illetve a szerződéskötést megelőző dokumentumokból fakadó (szerződőre vagy a szerződés egyéb érintettjeire vonatkozó) személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük, így különösen az igényfelmérés, a tanácsadás és szerződéskötés során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, melyeket a biztosítási szerződések megkötésére, feldolgozására, illetve a biztosítási szerződésből fakadó igények (biztosítási események) zavartalan kielégítésre használunk fel. A személyes adatok feldolgozása az EU adatvédelmi rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény és valamennyi adatvédelmi előírást tartalmazó jogszabályi elvárás maradéktalan betartása mellett történik.

Az EU adatvédelmi rendelet értelmében Társaságunk felelős a személyes adatainak kezeléséért:

GRAWE Életbiztosító Zrt.

Székhely:                                7630 Pécs, Kastély utca 2. A-B. épület

Budapesti igazgatóság:         1124 Budapest, Jagelló út 20/A

Tel. / Fax:                                +36-1 202-12-11 / +36-1 355-55-30

E-mail elérhetőség:                info@grawe.hu

Adatvédelmi tisztviselő:       Bakler Csaba István

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal 2018. május 25-től a GRAWE Életbiztosító Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez. Postai úton küldött küldeményét a fenti címek egyikére szíveskedjen elküldeni, s a küldeményen címzett személyként az „Adatvédelmi tisztviselőt” tüntesse fel. Amennyiben küldeményét elektronikus úton kívánja eljuttatni, kérjük azt az

adatvedelem@grawe.at

elektronikus levél címre küldje meg.

 

Tájékoztatjuk, hogy az EU adatvédelmi rendelet a „személyes adat” azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az érintetteket megillető jogok a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbiak:

 Hozzáférés: az érintett jogosult arra, hogy a GRAWE Életbiztosító Zrt.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, továbbá jogosult arra is, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon;

 Helyesbítés – az érintett jogosult arra, hogy a GRAWE Életbiztosító Zrt.-től személyes adatainak a helyesbítését vagy kiegészítését kérje, ha azok pontatlanok vagy hiányosak;

– Törlés – az érintett kérheti személyes adatainak a törlését, amennyiben a felsorolt indokok egyike fennáll;

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Társaságunk gyűjtötte vagy kezelte;
az érintett az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincsen más jogszabályi alapja;
az érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, ideértve a jogos érdekre alapított profilalkotást is, valamint nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy abban az esetben, ha az érintett adatainak a kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az érintett tiltakozik adatainak ilyen célból történő kezelése ellen, beleértve a profilalkotást is amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat a GRAWE Életbiztosító Zrt. részéről alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére az EU adatvédelmi Rendeletben hivatkozott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 Korlátozás – az érintett kérheti, hogy a GRAWE Életbiztosító Zrt. korlátozza személyes adatainak a kezelését, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra szorítkozik, amely lehetővé teszi, hogy a GRAWE Életbiztosító Zrt. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
jogellenes az adatkezelés és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
a GRAWE Életbiztosító Zrt-nek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a GRAWE Életbiztosító Zrt. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

– Adathordozhatóság – az érintett kérheti, hogy a GRAWE Életbiztosító Zrt. az érintett adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa, és/vagy arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintett tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

– A hozzájárulás visszavonása – Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, akkor az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni.

Az adatkezelés területén felmerült esetleges panaszával közvetlenül fordulhat Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjéhez a fenti elérhetőségeken. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelési tevékenység a jogszabályi rendelkezésekbe, így különösen az EU adatvédelmi rendeletbe ütközik, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9

Telefon: 06 1 391 1400

Telefax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

A GRAWE Életbiztosító Zrt. Adatkezelési tájékoztatóját ide kattintva ismerhetik meg.

 

 

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A GRAWE Életbiztosító Zrt. (Biztosító) honlapja (www.grawe.hu) tájékoztatást nyújt a Biztosítóról, annak tulajdonosáról, valamint a Biztosító által értékesített termékekről és szolgáltatásokról.

Az alábbiakban bemutatjuk a GRAWE Életbiztosító Zrt. honlapjának működési feltételeit, s egyben felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy honlap elérésével és megtekintésével Ön tudomásul veszi és elfogadja a Társaságunk által támasztott feltételeket.

A kárfelelősség kizárása

A Biztosító honlapja kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Tartalma folyamatosan frissítésre kerül és minden szükséges intézkedés megtörténik annak érdekében, hogy a közölt adatok és információk mindenkor hatályosak legyenek, ennek ellenére GRAWE Életbiztosító Zrt. nem vállal felelősséget azért a károkért, amelyek az információk esetleges hiányosságából, pontatlanságából, a honlap részleges vagy teljes használatra képtelen állapotából, vagy nem megfelelő működéséből származhatnak. A GRAWE Életbiztosító Zrt. nem vállal felelősséget azokért a cselekedetekért, amelyeket bárki akár közvetlenül, akár közvetve a honlapon lévő vagy azon keresztül elért adatok, információk alapján tett. A honlapon található információk nem tekinthetők sem ajánlatnak, sem kötelezettségvállalásnak.

Szerzői jog

A Biztosító előzetes írásbeli engedélye nélkül nem megengedett a honlap tartalmának egészét vagy egyes részeit terjeszteni, bármilyen eszközzel és/vagy formában átvenni, másolni, adatbázisban tárolni, saját honlapon feltüntetni, továbbá a személyes használatot meghaladó mértékben kinyomtatni, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. A Biztosító ugyanakkor hozzájárul a weboldalainak böngészéséhez, illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási célból történő kinyomtatásához.

A GRAWE név és logó védjegy oltalom alatt áll.

Személyes adatok védelme

A Biztosító gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, így különösen védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Biztosító megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályait, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Személyes adatait olyan fizikai és elektronikus eszközökkel, belső szabályzatok segítségével védjük, amelyek követelményei megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Amikor az Ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások érdekében harmadik személyeket veszünk igénybe, megköveteljük tőlük, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeljék és gondoskodjanak azok védelméről.

Társaságunk elektronikus adatfeldolgozását kiszervezési szerződés keretében a GRAZER Wechselseitige Versicherung AG (közösségi adószáma: ATU 3700 6609 Cégjegyzékszáma (nyilvántartási szám): 37748m illetékes bíróság: Landesgericht für ZRS Graz Székhely: A-8010 Graz, Herrengasse 18-20. végzi. E tény a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került.

Kapcsolat más honlapokkal

A honlapról más honlapra való csatlakozás lehetősége esetén Biztosítónk ezen további honlapokért vagy azok tartalmáért nem vállal felelősséget.  A kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak, ezekhez a honlapokhoz a Biztosító csupán hozzáférést közvetít. A Biztosító az ilyen honlapokat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyta jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem tud garanciát vállalni. A jelen honlaphoz kapcsolódó valamennyi más honlapra való belépés és honlap használata az Ön kizárólagos felelősségére történik.

Sütik (cookie) használata

Tájékoztatjuk, hogy a Biztosító ún „cookie”-kat (sütiket) használ a weboldalán. A cookie-k (sütik) a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k az adott webhely különböző weblapjai közötti navigálás és a webhely későbbi meglátogatásának megkönnyítése érdekében tárolnak állapotadatokat.

A cookie-k tárolásának célja a felhasználói élmény növelése az által, hogy megőrzik a látogató által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. A cookie-k nem képesek a felhasználó azonosítására, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. A cookie-k nem alkalmasak kód (azaz programok) futtatására vagy vírusok másik számítógépre történő eljuttatására.

A saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban lehet elvégezni. A merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Pl.: Életbiztosítás, Nyugdíjbiztosítás.